بی مدارا با من. تا کجاها رفتی توی رویا بودم. بی محابا رفتی رفتنت سهمم بود. سهممو پس دادی من گلی پژمرده…. در ادامه بخوانید
۵۲۳
۱۴
#۱۰۸۱۳۴
تنم سودای آهنگ و ترانه،ست بیا و از تنم موسیقی بردار نت هشتم شده مازادِ آواز نت هشتم منم از شوقِ دلدار بیا… در ادامه بخوانید
۴۷۲
۲
#۱۰۷۱۰۷