مجموعه پیکر سنگی (گم کرده ام)

گم کرده ام صحبتی ندارم گویی که کلمات راهشان را گم کرده اند نشانئ از دغدغه های روزمره در من نیست … در ادامه بخوانید
۲۹۱
#۱۰۹۲۲۸