ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻐﺾ ﮐﻬﻨﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮﻥ… در ادامه بخوانید
۴۱۰
۵
#۱۰۷۱۵۶