دلگرمي ـــــــــــــــــــــ به توهرلحظه نزدیکم      به توکه دورمیشی ازمن به توکه زندگیم باتو       همش بود ترسه دل کندن یه… در ادامه بخوانید