دلگرمي ـــــــــــــــــــــ به توهرلحظه نزدیکم      به توکه دورمیشی ازمن به توکه زندگیم باتو       همش بود ترسه دل کندن یه عمری بودیو هرگز         نشد همدسته… در ادامه بخوانید