هنوز جـــــــــــاي تابوت رووي دوشمه هنوز پيرهــــــــــــــــن َ تيره تن پوشمه ولـــــــــــي باز به بودن باهات دلخوشم آخه عطــــــــــــــر ِ تو… در ادامه بخوانید
درک رو واســــــــــــــــــــه چی دادن برو خـــــــــــــــــــــب آخـه چی میشه بغل خـــــــــــــــــــــواب شبام غم بود مگه بعد‌ ِ تـــــــــــــــــــــــو کی میشه بري راحت… در ادامه بخوانید
وقتي يه دخــــــــــتر توو دل غصه جـــــــــــــــاي پدر تكيه به باد داده چيز عجيبي نيس كه تنهــــــــــــايي به يه زنم مـــَـــــــردي… در ادامه بخوانید