یه روز زمستونی زمین سفید پوش کلاغان قارقار و درختان خموش   هوا سوزی داشت سرد و آفتابی بچه ها بیرون مشغول برف بازی   بعضی تماشاچی بقیه اون وسط جا… در ادامه بخوانید