بهار زندگیم

اومدی تووی زندگیم زمستونو بهار کنی با خنده مهربونت درد و غمو مهار کنی توو زندگیم هر چی… در ادامه بخوانید
۷۶
#۱۱۰۷۷۸