#ترانه… دنیا برام جهنمه عذابه دیگه نفسهام نمیخوام گل کنه مثل دماوندی شدم که هرروز مجبوره تهرانو تحمل کنه درد ینی بجای خودنویست سیگارو… در ادامه بخوانید
تنــــم میلـرزه وقتیکــه/منو ناجـــــور میبیـنی کسیکــه خاکِ پاهاته/ داری مغـــرور میبینــی؟ تمــــوم آرزوم اینـــه/ که باهام همنفــس باشـی بهت نــــزدیکم امــا… در ادامه بخوانید
تواین خونه بدون تو.منو غمها پرس کـــرده دلم رو حس تنهـــــایی.دچـــار استرس کرده بیتو معنـــای آغوشو.باید از زانوهــام پرسید دلیل زلـــزله اینـــه.زمیـن… در ادامه بخوانید