((بســم الله الرحــمن الرحـیـــم)) تجربه و احـساسی کامـلا مشــترک از دیانا ادریــس زاده ی عزیـــز وحميـــده سادات غفوريان… ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـرچـی به یه بار… در ادامه بخوانید