توی پله های برقی ساعت اوج شلوغی سفری از صادقیه تا به رویایی دروغی حس غمگین نگاهی که به چشمای تو دوخته وسط ایستگاه اول مترویی… در ادامه بخوانید
پشت دیوار اتاقم وسط سیمای گیتار بغض تلخ روی آرشه میون نتای بیمار حادثه همین حوالی است پشت در تو دل دیوار ای رفیق هم… در ادامه بخوانید