چپـــیدم تــوو خـــودم بـــازم ، شکـــســـتم زیر بغـــضایـــی کــه سنگینـــیــشو از دوشــم داره مــی گـــیره تنـــهــایـــی بــه حـــد مـــــــرگ آرومــم ! نفــس کـِز کـرده… در ادامه بخوانید
« تلنگر » مـــن نـــه لایـــق بهشـــتم ، نــه ســــزاوار جهـــنم یــــــه رهـــا شــــــدم میـــون ِ برزخ ِ اینهــــمه آدم نه پَــرَم… در ادامه بخوانید
« حضور » ازت اونقـــــد دورم کــــــه به رویای تـــــــو میشـــــینم بِـهـِم اونقــــدر نزدیکــــی کـــــه دوریتــــو نمـــــی بینم چشـــــام بازه تو اینجایی… در ادامه بخوانید
« وقف» کســی اینجاست که چشمای قشنگت شـــروع ِ باشــــکـــوه ِ عاشقـــیشه کســی که تا تو رو داره مــی دونه جهـــان از معـــجزه… در ادامه بخوانید
تقدیم به خدا   « آشنا » یه وقــــتایی به حــــــد مرگ فقـــــط مـــرگ آرزوم میشه اگـــــــه این زندگـــــی باشه دیگه مــــردن کدوم میشه؟! به جایی… در ادامه بخوانید