چشمایی که بازم به در موندُ ، بارونی که از ابرِ تبعیده

چشمایی که بازم به در موندُ بارونی که از ابرِ تبعیده چشماتُ بستی روی چشمایی که دریا… در ادامه بخوانید