اَبــری تـریـن روزای گـیلانـم پشـت سـرم کابـوسِ بارونه شیروونیه شـهـرم هـمش خیسه حـال مـنو هی‍ـچ کس نـمـیدونه جـغرافـیه قـلبت کجـاگم شد؟ بـی تـو جـهانم… در ادامه بخوانید