بدون تودیگه.فرقی نداره زنده بودن چون خوشم بابودن تو باازعشق توسرودن من بدون تویه جسمم! خالی ازهرعشق وامید تونباشی فرق نداره گرمیه خونه یاتبعید! حس… در ادامه بخوانید
تواین شهرسیاهی ها؛یدونه گلفروشی نیست دلاغمگینو خاموشن؛بساط باده نوشی نیست برای هق هق عاشق؛کسی آغوش نمیشه باز ازاین جاتاخدادوره؛کجان اون طوقیای ناز تواین… در ادامه بخوانید
شایدسفرکردن من؛ راه نجات قصه هاست چشمام پرازاشکن ولی؛ شکستن من؛بی صداست شایدغروب لحظه هات؛ باکوچ من تموم بشه توفال توشادی بیاد؛بازخندت… در ادامه بخوانید
وقتی که بارون میزنه؛اول عاشق شدنه؛ انگار تموم آسمون؛بی کم وکسر مال منه وقتی دلم شاده هنوز؛که برمیگردی تو یه روز اسیر… در ادامه بخوانید
وقتی شبا؛ توخاطرم؛اسمتوفریادمیزنم به یادشبهای قدیم؛شیشه دل رو میشکنم میرموازاین آدما؛دلودوباره می برم(بریدن) بایادچشم مست تو؛شراب حسرت میخورم تواولین جام شراب؛چشمات هویدامیشه باز رهام… در ادامه بخوانید