تواین شهرسیاهی ها؛یدونه گلفروشی نیست دلاغمگینو خاموشن؛بساط باده نوشی نیست برای هق هق عاشق؛کسی آغوش نمیشه… در ادامه بخوانید
شایدسفرکردن من؛ راه نجات قصه هاست چشمام پرازاشکن ولی؛ شکستن من؛بی صداست شایدغروب لحظه هات؛ باکوچ… در ادامه بخوانید
وقتی شبا؛ توخاطرم؛اسمتوفریادمیزنم به یادشبهای قدیم؛شیشه دل رو میشکنم میرموازاین آدما؛دلودوباره می برم(بریدن) بایادچشم مست تو؛شراب حسرت… در ادامه بخوانید