علی پاداش (بها)

  یکی خدا بود، یکی هم نبود، خورشید خانم هم، تو آسمون بود تو آسمونه، خاکستری رنگ، که پر شده بود، از… در ادامه بخوانید