اتاق خالي.....

 تو اين خونه اتاق خوابم  ، شبيه ِآينه ميمونه تاپامو اونجا ميذارم ، عبورم  ميشه وارونه     اتاق خوابي كه هر جاشو ،‌ يه تارِعنكبوت بسته شبيه من …

هم سقف

بـا هـــم زيـر يك سقفيــم  ولـي تو دركـ غمام عاجـزه حـس تــو

لبخند!

تواين شب كه درگير حست شدم هوام به نفسهات لبخند زد نگات بي تفاوت به احساس من چشامو به تاريكي پيوند زد غروري نمونده بخواي بشكني بدون زخميه هر بهونه ت شدم با اينكه بدي ميكني با دلم ببين باز دوباره ديونه ت شدم كنارمني اما فكرت كجاست؟ كنارتوئم محو دنيات ميشم واسه من دريغ ميكني خندتو ولي من هنوزم…

حلقه

يه وقتايي نگاه بنداز به دستات همون جايي كه يك حلقه نشسته

ديگه ديره

واسه برگشتنت ديره ديگه احساس من كوچ كرد نميخوام ديگه برگردي بياي دلگير ميشه اين مرد