پرستار شدم

پرستار شدم     یک هفته به کنکور عروست کردند                    اینگونه شد از غمت پرستار شدم   من از لجِ تو وارد این شغل… در ادامه بخوانید