دروغ های بزرگ

خط خورده های دیروزم
ریتم های تند بی قافیه
جمله های بی سرو ته
حسایی که اضافیه …!

کج راهه های مستقیم
پیچ های تند رو به مرگ
فصل بهاره دکوری
با برگ سبز نیمه زرد!

سرگیجه های خز شده
یکشنبه های رو به اوج
حسای خوبه این هفته ام
باز هم به یک بم بست خورد

تکرار تکراری شدن
توی دروغ های بزرگ
من ترانه های خوبمو
شاعر قبلی دزدیو برد !

لوس بی مزه یخ و سرد
سیگار کشیدن ره به ره
افکار شیرینو جدید
با آزادی های تو گره…

تو خواب دستو پا زدن
باز دیر رسیدن به شروع
خورشید رسیده به غروب
باز دم صبح وقت طلوع………!

۶۰۲