آدمک

همین قسمت منو پای تو انداخت،که تقدیرم منو وابسته میکرد
دیگه چشم امیدم رو گرفتی،دارم کم کم میشم هر لحظه دلسرد
واسه یه بار شده تو خوبیاتو،به این مرد شکسته ثابتش کن
یه بغض خیلی سنگین تو دلم هست،با این آغوش گرمت ساکتش کن
*****
من اون آدمکم که تو بازی،بازم تسلیم میشه تو نگاهت
نگاهت میگه برگردم به بازی،پاهام میگه که برگردم به راهت
ببین تا آخرش هستم کنارت،یه لحظه فک نکن که روبروتم
سکوت بین ما پر میشه از حرف،هنوزم عاشق همون سکوتم
*****
همین قسمت منو عاشقترم کرد،توی فکرم میگم آخر چی میشه
ولی اینو بدون با رفتن تو،از این عشقم یه ذره کم نمیشه
یه قاب عکس تو مونده کنارم،که میخنده به این احوال و روزم
تا کی باید به پای تو بسازم،تا کی تو حسرت حرفات بسوزم
*****
من اون آدمکم که تو بازی،بازم تسلیم میشه تو نگاهت
نگاهت میگه برگردم به بازی،پاهام میگه که برگردم به راهت
ببین تا آخرش هستم کنارت،یه لحظه فک نکن که روبروتم
سکوت بین ما پر میشه از حرف،هنوزم عاشق همون سکوتم
۱۱/۱/۹۴

۴۸۱
۶