مرورم کن

مرورم کن هر از گاهى تو این پاییز دلتنگى
مرورم کن یه وقتایى تو این غوغاى شب مرگى
تو میتونى مرورم کن تو این آشوب تنهایى
مرورم کن مرورم کن تو که هر لحظه اینجایى
تو با اشکات میتونى که همراز شبم باشى
تو این بن بست بى روزن دلیل باورم باشى
تو با حرفات میتونى که همساز غمم باشى
واسه این عاشق خسته رفیق آخرین باشى
مرورم کن همین یکبار همین لحظه که من میرم
مرورم کن تو این ساعت همین ساعت که میمیرم

۵۰۲
۱۴