پريشوني

پريشوني

تو حجم اين پريشوني ببين دنيا چه كوچيكه
براي رفتن و رفتن ببين جاده چه باريكه
چه ديوار بلندي هست ميون خواستن و موندن
يه روياي پر از ابهام براي داشتن و موندن
تو ابهام سكوت تو چشام درياي اميدن
به لبها خيره ميمونن واسه يك واژه "بودن"
ميون لرزش حرفام يه فرياد بلندي هست
يه فرياد پر از خواهش كه هنوزم اميدي هست
بمون تا اخرين لحظه به عشقمون نكن ترديد
نذار كابوس تنهايي بشه تعبير با اين ترديد
بذار ابهام اين رويا با لبخند تو روشن شه
بذار خواب سفيد ما با موندن تو تعبير شه

۳۹۴
۱۸

درباره‌ی نيما سكوت

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ستاره ها نهفته اند در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
عضویت