دلم میخواست…

اگه بودی جهان بوی تورو داشت
زمین و ماه همرنگ تو بودن
ببین حالا دل دنیا گرفته
همونایی که دلتنگ تو بودن

نشسته گرد تنهایی رو آینه
تموم سایه روشن ها سیاهن
گلای باغ هم پژمرده عمری
برای دیدن تو چشم به راهن

"اگه بودی به جای عطر اندوه
تو آغوشم تورو بو کرده بودم
شبا تا صبح جای دیدن ماه
به نور چشم تو خو کرده بودم

اگه بودی نبودم غرق ابهام
اگه بودی نمیشد گیج حالم
که من زندم نمیدونم چجوری
فقط تو خواب رویای محالم"

دلم میخواست می دیدم که با تو
زمین بعد از زمستون سبز میشه
دوباره خونه از خون حضورت
برای زندگی پر نبض میشه

دلم میخاست می دیدم تو دستات
برای قلب من گل چیده باشی
دلم میخواست می دیدم که خوابه
که از این خونه تو کوچیده باشی

"اگه بودی به جای عطر اندوه
تو آغوشم تورو بو کرده بودم
شبا تا صبح جای دیدن ماه
به نور چشم تو خو کرده بودم

اگه بودی نبودم غرق ابهام
اگه بودی نمیشد گیج حالم
که من زندم نمیدونم چجوری
فقط تو خواب رویای محالم"

۵۸۰
۲۱