این جوری بهتره

شب گریه هر شبم
خوابم نمی بره
حال خراب من
این جوری بهتره

خونه بدون تو
زندون ماتمه
بارون که میزنه
این جوری بهتره

معتاد عشق تو
روزی یه پاکته
سیگار لعنتی
این جوری بهتره

رفتی که یاد تو
دیوونه حال تو
من بی خیال تو
این جوری بهتره

مجنون چِشم تو
فرهاد بی کِسه
عاشق نمی رسه
این جوری بهتره

۶۰۸
۱۶