فرشته … تقديم به مادران مهربان

فرشته غصه بسه هي نخورغم
نبارهرشب به صبح آرومونم نم
فرشته غم نخورقربون چشمات
خداهم گفت بهشت زيرقدمهات
فرشته خنده هات آروم كنندس
بازم خستم بكش روي سرم دس
بکش دست تا بشم آرومه آروم
نزار چشمات بشن ابرای بارون
"" نمیدونم چطور تووی ترانه
یه واژه واسه ي معنات بيارم
زياده واژه اما مهربونم
برا معناي تو واژه ندارم ""
غمم ديدن اشكاته رو گونت
بازم دعوت بکن من روبه خونت
دعات حلال ِ هردرده فرشته
تماشای چشات لمس بهشته
فرشته مادرم اي مهربونم
نشد كه قدر خوبيتو بدونم
مثه شمع سوختي پروانه نبودم
وجودت بوده مادر در وجودم
"" نمیدونم چطور تووی ترانه
یه واژه واسه ي معنات بيارم
زياده واژه اما مهربونم
برا معناي تو واژه ندارم ""

۶۷۹
۱۴