روياي شيرين

چقدر خوبه كه تو هستي چقدر خوبه تورو دارم
كه خوشبختيمو من هروز به چشم تو بدهكارم
چقدر خوبه كه اين جايي نميذاري كه ويرون شم
با اينكه عاشقي سخته تو كاري كردي مجنون شم
چقدر خوبه كه ميدونم همه حرفامو ميدوني
چقدر من با تو آرومم چقدر خوبه كه ميموني
من از چيزي نميترسم تا دستات توي دستامه
چقدر خوبه كه عشق تو پناه قلب تنهامه
توام حال منو داري توام درگير من هستي
من از چشم تو ميخونم به اين عاشق تو دل بستي
چقدر خوبه كه تو هستي تو يك روياي شيريني
تو چشمام عشق و احساسو تو اين روزا تو ميبيني

۵۷۸
۵