شب

هر شب كه از راه ميرسه ، ترانه گفتنم مياد

تموم حس هاي قشنگ ، كنار تو ميشن زياد

شب كه ميشه دوباره باز ، من و ترانه هام و ساز

تو و چشات و حس ناز ، من و به بودنت نياز

پلكاي پنجره تره ، هر لحظه چشمام به دره

بياي بازمن ماه شبام ، دستاي من يادت نره

يادت نره شبم تويي ، زمزمه ي لبم تويي

چشات آرامش منن ، تنها كه شم تبم تويي

شب كه ميشه دوباره ماه ، قايم ميشه گوشه ي راه

تموم شب مبهوتته ، واسه لبام شو تكيه گاه

*سيامك*

۶۱۳
۵