" عشقم بِهت … "

میخوامتُ ، این خواستن ، دردِ کمی نیس / عشقم بهت ، دل بستنِ خاطر جَمی نیس!

هرجور تونستی،خرابم کردی از عَمد
هر ضربه ی تو ، قلبمُ از جاش میکَند

.
با عشق،هرچی داشتم بخشیده بودم
حتی غــــروری که ازش دل کنـده بودم

.
میخوامتُ ، این خواستن ، دردِ کمی نیس
عشقم بهت ، دل بستنِ خاطر جَمی نیس!

.
من دورِ تو هرروز می گردم ، بَسَــم نیس
دیدی که می مونم ، نیازی به قسم نیس

.
از دست من میری که دنیامُ بگیری
از اولم رویـــــای من بودی ، نِمیری!

.
انــــقدر بَــــــد گفتی ازم هرجا نشستی
هرچی که پُل پشت سرم بودُ شکستی

.
میخوامتُ ، این خواستن ، دردِ کمی نیس
عشقم بهت ، دل بستنِ خاطر جَمی نیس!

.
من دورِ تو هرروز می گردم ، بَسَــم نیس
دیدی که می مونم ، نیازی به قسم نیس

۵۳