پل

پل

پل

واسه رد شدن از این تاریکی
دستای مامیتونه پل باشه
توی این دشت سیاه مرده
هرچی خاره میتونه گل باشه

من خودم با خبرم از فردا
کافیه دست من و ول نکنی
اگه دیروز تو رو دزدیدن
برگ امروزت و باطل نکنی

هرلحظه خیال تو
یک خاطره از فرداس
دنیایه ما کوچیکه
اما مث یه رویاس
عشق حادثه نیس اما
آینده رو میسازه
دستایی که زنجیره
فردا رو نمیبازه

تو من و دیدی و من چشم تو رو
کیه با چشم تو از هوش نره
من که از حال دلت باخبرم
کی از حال دل من باخبره!؟

وقتی آینده تو چشمای توئه
مگه دیوونم ازت دل بکنم
یه جوری راه و نشونم دادی
که محاله نگم عاشقت منم

هر لحظه خیال تو
یک خاطره از فرداس
دنیای ما کوچیکه
اما مث یک رویاس
عشق حادثه نیس اما
آینده رو میسازه
دستایی که زنجیره
فردا رو نمیبازه

بابک آرمانی

۳۸