ایـــن روزا …

یکی از این کوچه،
خاطره تو شُسته
تمومِ احساسم بِت،
برو که یادم رفته!

***

یکی کنارم حالا،
یه عشقِ محکم داره
حس نکردم یکبار،
چیزی ازت کم داره!

***

ببین کجام این روزا!
ببین کجا موندی!
من عاشقت بودم
نگو نفهمیدی!

***

یادته اون روزا
دستمو ول کردی؟!
توی همین کوچه
هی دل دل کردی؟!

***

پشتم خالی شد
بعدِ تو دق کردم،
جای تو اومد تا …
به زندگی برگردم

***

به خاطرش میتونم
تو رو ببخشم حتی
به زندگیم آوردیش
من مدیونتم حتی

***

فکرشم نمیکردم
ببینم این روزاتَم
بگذرون این دورانُ
تو وُ یه حسرت باهم!

۱۱۲