چهل و پنجمین جلسه ی شعر و ترانه خوانی آکادمی ترانه

۱۰۳