جمعه روز بدی نیست

سی و ششمین جلسه شعر و ترانه خوانی آکادمی ترانه این بار با حضور همزمان و پررنگ اساتید این حوزه برگزار شد.
حضور استاد سعید دبیری خالق فرنگیس و همچنین علیرضا بدیع خالق ماه و ماهی و حضور استاد اکبر کتابدار استاد دانشگاه و شعر طنز از نکات بارز این جلسه بود.
در ادامه دل نوشته ای زیبا از استاد سعید دبیری را بخوانید.


سبزترین سلام به شما افتابی ترین دوستان ،
درکنارشمانازنین یاران (ازاد )ترازهرپرنده ازادم
انگارقفس(واژه)فراموش شده وسوخته ای درحافظه من ته نشین شده
(شهیارجان قنبری)بزرگ من وبزرگ ترانه اگر جمعه هاهمسایه شما خورشید دلان ابی دل در اکادمی ترانه بود ( جمعه) رو روز(بد)نمینوشت
برای من این ساعت های خیس وسرریزاحساس درجمع شما زیباترین لحظه

لحظه هاست من این جمعه هاروعاشقم (جمعه) باشما رودوست دارم
جمعه باشما روزبدی نیست همیشه یارشما سبزدلان سعید دبیری

۱٫۳ K
۲۰
۹