ترانه : سخته

خیلی سخته که ببینی
عشقتو با یکی دیگه
ببینی درد و دلاشو
به کسِ دیگه ای میگه

سخته که ببینی عشقت
با یکی دیگه میخنده
ببینی موهاشو واسش
کسِ دیگه ای میبنده

سخته،چشم انتظاره کسی باشـی که دیگه برنمیگرده
سخته،نباشـه عشـقت و ببینی که دلت هواشـو کرده
سخته،فقط بِری از راهه دور ببینی عشقِ اونروزاتو
سخته،بِـری ببینـی که یکی اومـده و گـرفته جاتو ___________________________________

سخته که به جایِ عشقت
عکساشو بغل بگیری
سخته از بَس غُصّه داری
از خدا بخوای بمیری

سخته گریون باشه چشمات
هیچکسی پیشِت نباشه
سخته اونی رو که میخوای
حواسِش بِهِت نباشه

سخته،چشم انتظاره کسی باشـی که دیگه برنمیگرده
سخته،نباشـه عشـقت و ببینی که دلت هواشـو کرده
سخته،فقط بِری از راهه دور ببینی عشقِ اونروزاتو
سخته،بِـری ببینـی که یکی اومـده و گـرفته جاتو

سعید کی ساری

۲۰۲
۱