ترانه : ژانر عاشقونه

سهمِ من از عشقت فقط
گریه هایِ شبونه شد
داستانِ عشقِ منو تو
یه ژانرِ عاشقونه شد

از وقتی رفتی از پیشم
من یه روزِ خوش ندیدم
توو نقدِ قِصّه َمون فقط
از همه طعنه شنیدم

تمومِ طولِ قِصّه رو،خوب صحنه سازی کردی تو
توو تمومِ سکانسامون،مصنوعی بازی کردی تو
تو قهرمانِ قِصّه و،بازنده یِ قِصّه منم
مدالِ بهترین شکست،انداخته شد به گردنم
______________________________

از همون ابتدایِ کار
دیر سرِ صحنه اومدی
تویِ پلانِ آخری
ضربه یِ آخرو زدی

توو گیشه یِ قِصّه یِ ما
بیا ببین چه خبره
اومدن امضاء بگیرن
از کسی که خون جگره

تمومِ طولِ قِصّه رو،خوب صحنه سازی کردی تو
توو تمومِ سکانسامون،مصنوعی بازی کردی تو
تو قهرمانِ قِصّه و،بازنده یِ قِصّه منم
مدالِ بهترین شکست،انداخته شد به گردنم

سعید کی ساری

۲۲۵