ترانه : وقت خندس

بادلتنگی
هماهنگی
با دلشوره
دلت جوره

با بیتابی
تو میخوابی
با تشویشی
بیدار میشی

همش توو قفسی،دلواپسی،گریونِ چشمات
داری از دس میری،گوشه گیری،غمگینِ دنیات
پاشو یه کاری کن،واسه دلت،خودت رو دریاب
بسه دلشوره و،سردرگمی،بیدار شو از خواب

بسه ماتم
بسه غُصّه
وقتِ خندس
گریه بسه
_____________________________________

دیگه دس بردار از
این آرزوهایِ خیالی
دیگه باید به این
زندگیِ خودت ببالی

دیگه وقتش شده
چشماتو روو غُصّه ببندی
حالا باید یه کم
به رویِ زندگی بخندی

بسه ماتم
بسه غُصّه
وقتِ خندس
گریه بسه
سعید کی ساری

۲۹۶
۲
۲