دل سنگ

دلت سنگ سنگه چشات مست مست

منم سرخوش باده ی بت پرست

نگاهت چه سرده.غروبت چه زرد

دلم تنگه بازم تو این فصل درد

کلامت پر از نیش و قلبم شکار

برات صیدمو تا ابد بیقرار

لبات خنده و روزگارم سیاه

تو عاشق کش و من به دور از گناه

تو بی من چه شاد و دلم غرق خون

تو آرومو من سر به دارِ جنون

شبات پرستاره شب من سیاه

نشستم به امید تو چشم به راه

حضورت چه دور و دلم پرنیاز

دل من عیانو دلت غرق راز

بیا عاشقی کن دو روز غمو

بشین با منو دوره کن عشقمو

 

۱۹۳