برف/فهیمه تقدیری /کلاسیک

۴۲۶۰۱۶۱۳۲_۶۷۱۳۶

برف را حس میکنم از خانه بیرون میزنم

ردپاهای تو شاید در خیابان مانده اند

#فهیمه_تقدیری

برف/فهیمه تقدیری /کلاسیک
۳۱۳
۲
۱