گــــــذشته

۹۷۱۲۳۷۹۷۷۲۷۶۲۸۱۵۹۳۱۲

شبیهِ من میخنده وقتی / یه دنیا غم توی نگاشه
چیزی نمیگه تا نفهمن / چه لرزشی توی صداشه

شبیهِ من توی گذشته / یه آدم از خودش گذشته
یکی که پس کشیده پاشو / یه آدمِ خراب و خسته

گذشته ها گذشته اما … / سایه به سایه پا به پامه
یکی که حسشو نکشته / یکی که فکرِ انتقامه!
گذشته ها گذشته حالا … / نمیشه بی صدا بمونم
نمیشه بارِ این سکوتو / تا تهِ عمرم بکشونم

همیشه من تلاش کردم / که تو گذشته جا نمونم
همیشه تو تلاش کردی / که من نتونم که نتونم!

کسی شبیهِ من هنوزم / اسیرِ یک رابطه میشه
یه رابطه که عاشقش کرد / عشقی که خاطره نمیشه …!

گذشته ها گذشته اما … / سایه به سایه پا به پامه
یکی که حسشو نکشته / یکی که فکرِ انتقامه
گذشته ها گذشته حالا … / نمیشه بی صدا بمونم
نمیشه بارِ این سکوتو / تا تهِ عمرم بکشونم

۳۸۷
۱