ميوه ممنوعه

بيچاره من و ميوه ي ممنوعه ي تو

من موندم و حسرت يه لب بوسه ي تو

من موندم و بازيچه تقدير شدم

من يك شبه صدساله شدم پير شدم

دل عاشق بي اراده چشماته

عاشق من و معشوقه ي من لب هاته
ليلا تو  و مجنون منم و  غمگينم

باز پاي دل و درد و دلش مي شينم

باز از تو و دلتنگي و بارون ميگه

باز از تو و تنهايي مجنون ميگه

باز از تو و عشق نيمه جونش ميگه

از بي كسي و عمق جنونش ميگه

باز از تو و بي خوابي ِشب هاش ميگه

اسم تورو با آهِ روو لب هاش ميگه

باز ازتو و باز از تو و باز هم ازتو

حرفاش كه تموم ميشه دوباره از نو

ميگه من و حسرت يه لب بوسه ي تو

بيچاره من و ميوه ي ممنوعه ي تو

۳۸۲