هم قسم

توو چراغونیه چشمات
قلب تاریکمو دیدم
از گلستونه نگاهت
عشق و احساسمو چیدم

کار و بارم شده هر شب
هر نفس اسمتو می گم
حال و روزم تو نباشی
میشه سنگین و پر از غم

توی چشمای سیاهت
برق عاشقانه ای هست
تو تمومه کلماتت
شوق صادقانه ای هست

هم نفس هم قسمم شو
تا قیامت، که بمونی
هر کجا و هر زموونی
توی پیری و جوونی

۴۳۶