طاقت بيار

پشت منو خالی نکن

تو اين روزای خستگيم

نشو رفيق نيمه رام

آهای شريک زندگيم

 

حالا که دلخورم از اين

زمونه و از آدماش

تو ديگه بدترش نکن

نمک رو زخم من نپاش

 

نگو ازم خسته شدی

ساده ازم تو دل نکن

تموم دلخوشی من

حرف جدايی رو نزن

 

قرارمون بود بمونيم

تا آخرش کنار هم

نه اينکه تنهام بذاری

بمونم با يه دنيا غم

 

غصه ی  چيرو می خوری

تو هستی و جون منی

با اينکه بشکنم خودم

نمی ذارم تو بشکنی

 

بمون کمی طاقت بيار

روزای بهتر میرسه

اينجوری که نمی مونه

عمر غمم سر ميرسه

۴۰۸
۱