از تو دلخورم

دوباره نخواه با دروغى جديد

دلم رو دچار يه بازى کنى

يه عمرِ که دارى قسم مى خورى

نمى خوام ديگه صحنه سازى کنى

 

ببين دائما تو خودم مى شکنم

ببين از تو و عشق تو دلخورم

نمى خوام ديگه با خودم لج کنم

کنار تو باشم زمين مى خورم

 

نبايد بمونم به هر قيمتى

نبايد به هر سختى سازش کنم

تو ذهنم يه تصوير خوب از تو هست

نمى خوام با موندن خرابش کنم

 

تو چشمام نگاه کن يه چيزى بگو

بگو از من و عشق من دلخورى

بگو روز و شب تو خودت مى شکنى

کنارم بمونى زمين مى خورى

 

برا هر دومون اينطورى بهتره

يه چيزى بگو تا که راحت برم

بزن بشکنم تا که راحت برى

خودم اين شکستو به جون مى خرم

۵۹۵
۱۵
۲