بهاره

دوباره فصل بهار، رو شاخه شکوفه داره
دوباره فصل بهار، قناری رو شاخه لونه داره
دوباره فصل بهاره، دلم چه بی قراره….

۳۶۳
۲