غريبه

غـــريبه اونـــي كه الان

گرفـــته دستاي تو رو

يه روزي بود بهم ميگفت

بي هوا از پيشم نـــرو

*****

بهش بـــگو يادش مياد

روزي كه تازه ديــــدمش

گلي كه خيلي دوس (ت) داره

به ياد اون خريــــدمش

*****

هر چي بهش گفتــم نرو

صدام به گوشش نرسيد

سرش سلامت كه چشاش

اين عشق پاكـمو نديــــد

*****

بهش بگو خوب مي دونم

چيزي ازم نمــــونده يادش

غـــريبه عاشقش بمــــون

شايد تو رو بيشتر ميخوادش

*****

حالا كه زندگيش شدي

خيلي هواشو داشته باش

جز تو كسي رو نــــداره

بمون هميشه پا به پاش

*****

هر چي بهش گفتــم نرو

صــــدام به گوشش نرسيد

سرش سلامت كه چشاش

اين عشق پاكـــمو نـــديد

۴۷۹
۸
۴