دنیایه کاغذی

 

دنیایه کاغذی ، عادت کرده به ما

ما بنده تواییم یا تو بندی ما؟!

دوران بردگی به سر نیموده!

از این همه خوشی به سرمون زده!

 

برعکس  مد شده ، وارونگی عجیب

وضعه بدی شده، این حالت غریب

تیترها دروغیـن، راستی مثل طلاس

این هم یکی از اون درداو معظلاس

 

تویه دروغ ۱کیم، روگردنا طلاس

این افتخار کمه، بیشتر بگم ریاســـــ

فکرای نو پر از ، دودو توهمه

کاخ های کاغذی، از پول مردومه

 

نزدیک شدی به اون، رویایه دنیوی

به قیمت چیا  ،خیلی شــــــدی قوی

یکی گیره واسه، یه لقمه نون  شب

با این همه کمی، شکر الهی رب

 

 

 

۴۵۱
۶