منو ببخش

با گريه مي گفتي / خيلي دوستت دارم

تا آخرش هستم / تنهات نمي ذارم

اشك تو چشماتو / باور نمي كردم

ميخوام به اون روزا / دوباره برگردم

*****

از بعد رفتنت / روزام پر از غمه

تنها شدم ولي / تنهايي حقمه

ببخش اگه دلم / عشق تو رو نديد

نيستي خودت ولي / به حرف تو رسيد

*****

بعد تو هر كسي / اومد تو زندگيم

حسي نبود بخوايم / به همديگه بگيم

كنار من بودي / اما نمي ديدم

دل تو عاشق بود / تا رفتي فهميدم

*****

از بعد رفتنت / روزام پر از غمه

تنها شدم ولي / تنهايي حقمه

ببخش اگه دلم / عشق تو رو نديد

نيستي خودت ولي / به حرف تو رسيد

۶۴۵
۲۲
۳