نگفتم

نگاه کن به من خیره شو تو چشامو
باید بشنوی بغض توی صدامو
بذار با نفسهات بازم جون بگیرم
اگر تو نباشی میدونم میمیرم
بذار حس کنم دستاتو توی دستام
یه لحظه نشستن کنارت تو دنیام
نمیخوام دیگه رویا باشه برام
کمک کن بذار از حصارم درام

پشیمونم از اینکه بهت نگفتم
واسه دیدن تو چقد بی قرارم
میترسیدم از من فراری شی و باز
نتونی ببینی چقد دوست دارم

هوایی شده باز دلم بیخودی
تو آینه به خودم میگم چی شدی؟
تو این دنیا که خستم از خیلیا
لا اقل تو هرشب به خوابم بیا
حواسم بهت بود ازم رد شدی
به چه قیمتی با دلم بد شدی
جدایی سبب شد که یادم بیاد
از هرچی بترسی به سرت میاد

پشیمونم از اینکه بهت نگفتم
واسه دیدن تو چقد بی قرارم
میترسیدم از من فراری شی و باز
نتونی ببینی چقد دوست دارم

۴۶۳